ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

8 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NUHM)
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରେ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NHM)
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରେ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା / ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
File ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NUHM)
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରେ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା / ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
File ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NUHM)
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରେ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା / ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
File ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NUHM)
ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା / ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
File ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NUHM)
ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ନୀତି ଓ ଯୋଜନା
Back to top