ହୋମ / ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ / ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ଇଂରାଜୀରେ ଭିଏଲଇ) ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ
ସେଆର କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ, ପରାମର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ
( ଆବଶ୍ଯକ)
ଆପଣଙ୍କ ପୂରା ନାମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ
( ଆବଶ୍ଯକ)
ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଇମେଲ ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ
( ଆବଶ୍ଯକ)
( ଆବଶ୍ଯକ)
ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ
( ଆବଶ୍ଯକ)
Enter the word
Back to top