ହୋମ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଜରୁରୀ ଆଇନ୍ / ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ

ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ର ସୂଚନା

ବିବାହ
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସୂଚନା
ଇଦାତ
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ଇଦାତ ର ସୂଚନା
ଦାୱାର
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ଦାୱାର ର ସୂଚନା
ତଲାକ
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ତଲାକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ପିତୃତ୍ଵ ମାତୃତ୍ଵ ଓ ବୈଧତା
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ପିତୃତ୍ଵ ମାତୃତ୍ଵ ଓ ବୈଧତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ଭରଣପୋଷଣ
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ଭରଣପୋଷଣ ର ସୂଚନା
ଗାଡିଆନସିପ
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ଗାଡିଆନସିପ ର ସୂଚନା
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ର ସୂଚନା
ଅଂଶୀଦାର
ଓଡିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହମଡାନ ଆଇନ ରେ ଅଂଶୀଦାର ର ସୂଚନା
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂପତ୍ତି
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂପତ୍ତି ର ସୂଚନା
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top