ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଅଙ୍ଗନୱାଡି

ଅଙ୍ଗନୱାଡି ର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ବିଷୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
କୁଶଳ ଅଙ୍ଗନୱାଡୀ କର୍ମୀ ହେବାପାଇଁ ପରାମର୍ଶ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha September 21. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top