ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଜରୁରୀ ଆଇନ୍

ଜରୁରୀ ଆଇନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ମଞ୍ଚରେ କରାଯିବ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 6 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ୍ ଗତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha December 29. 2018
ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha December 29. 2018
ମହିଳାମାନେ କେତେକ ଆଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha August 22. 2016
ସିଭିଲ୍ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha August 22. 2016
ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଜରୁରୀ ଆଇନ୍ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha August 22. 2016
ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha August 22. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top