ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷ (ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ସାବଧାନତା)
ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷ ର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷ
ମଡ୍ୟୁଲର ଶେଷ ଆଡକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷର ସଂଗ୍ରହ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷ (ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା)
ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
Back to top