ହୋମ / କୃଷି / ଆଲୋଚନା ମଞ୍ଚ– କୃଷି / କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏହି ମଂଚ ରେ ଆଲୋଚନା କାରହବା

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
କୈଳାସ ସିଠ- ସଫଳ ଚାଷୀ Vikaspediaodisha 1 ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ September 15. 2018
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top