ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ପନିପରିବା ଚାଷ

ଏହି ଫୋରମରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ପନିପରିବା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି Vikaspediaodisha 1 Gadadhar Panda October 29. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top