ହୋମ / ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ / ଇ ପ୍ରଶାସନ -ମଂଚ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଇ ପ୍ରଶାସନ -ମଂଚ

This forum is available for discussion on issues related to e-governance.

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ
ମଞ୍ଚ ନାମ ଆଲୋଚନା ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ବାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ ବିଷୟରେ ଏହି ମଂଚ ରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 4 January 02. 2017
ଇ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ପାଇଁ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ର ଇ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ପାଇଁ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 0 କଥାବାର୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯ଼ାଇ ନାହିଁ
କିଓସ୍କ ବନ୍କିନ୍ଗ ଅତ ଓମ୍ମୋନ ସେର୍ଵିଏ ଏନ୍ତ୍ରେ The forum provides a platform for users to discuss on the topic 'Kiosk Banking at Common Service Center' 0 କଥାବାର୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯ଼ାଇ ନାହିଁ
ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ମଞ୍ଚରେ କରାଯିବ 1 September 21. 2016
ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 2 June 25. 2018
ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଅଧିକାର (ଆରଟିଆଇ) ଆରଟିଆଇ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 1 January 23. 2017
କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ୍ ସେଣ୍ଟର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ । 1 March 27. 2016
Back to top