ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ

ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ମଞ୍ଚରେ କରାଯିବ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha September 21. 2016
Back to top