ହୋମ / ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷା-ମଂଚ / ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
କଳିଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସାଥୀ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha September 21. 2016
Back to top