ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ପରିବେଶ

ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ମଂଚ ରେ କରାଯାଇପାରିବ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 6 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ପରିବେଶ ଓ ଆମ ସମାଜ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha April 28. 2018
ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ସାକ୍ଷରତା Niranjan Senapati ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Niranjan Senapati April 26. 2017
ପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ Niranjan Senapati ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Niranjan Senapati April 26. 2017
ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha February 24. 2017
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha February 24. 2017
ପାଣିର ବିଶେଷତ୍ଵ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha February 24. 2017
Back to top