ସେଆର କରନ୍ତୁ

ବୃକକ୍

ବୃକକ୍ ର ସୂଚନା

ନେଫ୍ରୋଟିକ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍
ନେଫ୍ରୋଟିକ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରା ନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ
ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରା ନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ହେଂସ ସୁତୁରା
କେତେଭାଗ ପିଲା ଶଯ୍ୟା ପରିଶ୍ରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
କିଡନୀର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଗଠନ
କିଡନୀର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top