ହୋମ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍

ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍ ସୁଚନା ମିଳିବା

ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪(ବନ୍ୟ ପଶୁ ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ)
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪(ବନ୍ୟ ପଶୁ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ,୧୯୭୪(ବନ୍ୟ ପଶୁ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ)ଫର୍ମ
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ,୧୯୭୪(ବନ୍ୟ ପଶୁ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫର୍ମ ।
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଛଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଛଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା ବା ଶସ୍ୟ ହାନି ଅନୁକମ୍ଫା ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ)
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା ବା ଶସ୍ୟ ହାନି ଅନୁକମ୍ଫା ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ।
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ବିବିଧ )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ବିବିଧ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ।
ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ, ୧୯୭୨
ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ, ୧୯୭୨
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨(ଆଇନନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାଧିକାରୀ)
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨(ଆଇନନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥାପିତ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାଧିକାରୀ) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିକାର )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିକାର) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top