ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍

ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଵିଵେ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ) ଆଇନ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha November 28. 2018
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top