ହୋମ / କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଅନେକ କୃଷି ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ।

ଗାଜର ଓ ବିଟରୁଟ୍ ଚାଷ
ଗାଜର ଓ ବିଟରୁଟ୍ ଚାଷ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଖମ୍ବଆଳୁ ବା ଦେଶୀଆଳୁ ଚାଷ
ଖମ୍ବଆଳୁ ବା ଦେଶୀଆଳୁ ଚାଷ କିପରି ହୁଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଅଦା ଚାଷ
ଅଦା ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଆଖୁ ଚାଷ
ଆଖୁ ଚାଷ ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ।
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ (ମକା- ଚାଷ)
ମକା- ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ।
ଚୀନାବାଦାମ ଚାଷ
ଚୀନାବାଦାମ ଚାଷ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ।
ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ।
ସଙ୍କର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି
ସଙ୍କର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ବିଲାତିବାଇଗଣ
ବିଲାତିବାଇଗଣ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଆଳୁ ଚାଷ
ଆଳୁ ଚାଷ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top